Mini-reunion August 2010

Mini-reunion July 2010

Mini-reunion June 2010

Họp bạn D.C, Mùa Anh Đào 2010

Liên_Hương & Khôi in Japan, Mùa Anh Đào 2010

Japan break time, Mùa Anh Đào 2010

Hop ban cuoi nam 2009 in Garden Groove, California

Hop ban mung Tet Duong Lich 2010 in Santa Ana, California

Hop ban cuoi nam 2008 in Westminster, California

Mini-Reunion in Canada Aug. 2008

Tat niên in Santa Ana

Giáp và các bạn Australia May 2007

TH in San Diego

Ngoc-Thanh in Cali, Nov. 2005

San Jose June 13, 2004

San Diego June 2004

Santa Anna Feb. 2004

Virginia Oct. 18, 2003

Caribbean July 2003

Miami Jul. 2003

San Diego Jul. 2, 2003

Sài-gòn April 2003

Las Vegas April, 2003

Washing, D.C. Oct. 2002

Santa Ana, Calif. Aug. 2002

Houston, Texas Nov. 2001

San Diego Jul. 2001

Europe Aug. 2000

Virginia Oct. 28, 1998

1997