2004 Logo

Arrival & check-up

Warm-up tại tư gia Thăng-Nữ, July 02

"Tiền Gala, July 03

Morning July 04

Main Gala

Next day...