Mini re-unions


Sài-G̣n tháng 4, 2003. Từ trái sang phải, đứng: Khắc-Thẩm, Chí- Nghĩa,
Hoàng-Anh, Trường-Giang; ngồi: Bích-Thuỷ, Thanh-Xuân