Mini re-unions

Tri: Vợ chồng Khải Hng, chủ Show
Sn sau nh Khải-Hng
Đứng: Ba của Giang, Thủy, Tuấn, Cương, Nhung, Ngồi: Giang, Hng, H. Trang
Tri qua phải: Nhung, Diệu-Hương, Nhị-H(Nha 73), Trang (Vợ Tuấn) v con gi,
Kim-Bu (vợ Khải Hng), Tuyết-Mai (Nha 73)
Từ Tri: Nhị H (ứng) v chồng (ngồi), vợ chồng Tuyết-Mai, Huỳnh Lực (Nha 73)
Nhị H qu i , xin lỗi cứ ăn
Mạnh ai nấy "ớp"...