Mini-Reunion, June 2010
Nhân Dip Toàn (Úc Châu) qua choi Cali