At the party


Phạm-bá-Thăng, Đinh-Hữu-Tuấn, Nguyễn-văn-Vịnh
Giới thiệu LOGOS và designs cho lần họp mặt 2001...