At the party July 4, 2001


Mai-Huy và "khách quí" từ Đức sang: Giáo-Sinh