At the party July 4, 2001


Ngô-Thanh-Nho & Vũ-Đ́nh-Thản
đang đọc Kỹ-Yếu 2001