At the party of 2001 re-union


Các thầy cô Nha-khoa phát biểu ư kiến...