At the party of 2001 re-union


Vợ chồng Thuỷ-Nhung, một thân hữu (chị Chi),
người yêu lư tưởng của Khải Hùng và Nhị-Hà (Nha 73)...