At the party of 2001 re-unionPhạm-Bá-Thăng:
... linh hồn của Kỷ-Yếu 2001...