At the party of 2001 re-union


Hồ-Ngọc-Chi -
Trao đổi chử k lưu niệm trn Kỷ-Yếu 2001