At the party of 2001 re-union


Thuở ấy bn cầu anh thổi so...
Nguyễn ngọc Cương, by giờ anh ở u?...