Pre-Re-union


Hội thảo (tại caf L trớc ngy họp mặt.
Thảo luận (trước ngy họp mặt) tại caf L, Santa Anna